STATUT

Fundacji Dwa ognie

Preambuła

    Misją Fundacji Dwa Ognie jest tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej lokalnych społeczności oraz ich współdziałania na rzecz prawidłowego rozwoju fizycznego i psychospołecznego dzieci i młodzieży w oparciu o gry i zabawy podwórkowe oraz pożyteczne formy spędzania wolnego czasu.

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§1

 1. Fundacja Dwa Ognie, zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez Emilię Lipińską, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 1 sierpnia 2014 roku przez notariusza Marcina Wysockiego w Kancelarii Notarialnej w Świdniku przy ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 8/7.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów obowiązującej ustawy o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.
 3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

§2

 1. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.
 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.
 4. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może powoływać przedstawicielstwa i oddziały na terenie Polski oraz innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 5. Działalność Fundacji oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej wolontariuszy.
 6. Do prowadzenia swoich spraw Fundacja może również zatrudniać pracowników.
 7. Fundacja może przynależeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 8. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy.

§3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji i Systemu Identyfikacji Wizualnej (w tym logo), który stanowi własność Fundacji.
 3. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, tytuły, odznaki i medale, tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom, firmom i instytucjom zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a dochód z tej działalności przeznaczany będzie na realizację celów statutowych.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§4

Cele Fundacji:

 1. Gromadzenie,opracowywanie i upowszechnianie gier i zabaw podwórkowych oraz tradycyjnych i zanikających form spędzania wolnego czasu.
 2. Podejmowanie i propagowanie we wspólnotach i społecznościach lokalnych inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych, artystycznych i sportowo-turystycznych.
 3. Inicjowanie i wspieranie projektów społecznych skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów w zakresie:

a) Sportu i turystyki,
b) Kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego,
c) Nauki, oświaty i wychowania, kształcenia ustawicznego,
d) Promocji i ochrony zdrowia,
e) Opieki społecznej,
f) Dobroczynności i wolontariatu,
g) Ekologii i rozwoju zrównoważonego,
h) Demokracji uczestniczącej, edukacji globalnej i integracji europejskiej,
i) Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
j) Budowania społeczeństwa spójnego, przyjaznego ludziom w każdym wieku,
k) Wzmacniania kapitału społecznego oraz promocji zaangażowania obywatelskiego i ekonomii społecznej,
l) Polepszania standardów bezpieczeństwa dzieci, młodzieży oraz rodzin,
m) Przedsiębiorczości i poprawy jakości życia.

4. Poszerzanie grona miłośników i sympatyków aktywnej rekreacji  wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
5. Propagowanie wśród dorosłych idei wspólnego spędzania czasu oraz uczenia młodego pokolenia ciekawych i pożytecznych form czynnego wypoczynku, np. biwakowanie, grzybobranie, wędkowanie, robótki ręczne, gotowanie itp.
6. Stymulowanie prawidłowego rozwoju fizycznego i psychospołecznego dzieci i młodzieży, poprzez rozwijanie ich zainteresowań, zdolności i sprawności fizycznej.
7. Edukowanie, aktywizowanie i  wspieranie działań osób dorosłych mających wpływ na kształcenie i wychowanie młodego pokolenia.
8. Działanie na rzecz integracji, rozwijania kontaktów oraz współpracy międzynarodowej w duchu zrozumienia i poszanowania wartości, tradycji i kultury.
9. Kształtowanie postaw proekologicznych oraz promowanie zdrowego stylu życia.
10. Podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (w tym m. in. Przemocy, dyskryminacji, piętnowania, izolacji, wykluczenia).
11. Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osób współpracujących z Fundacją.
12. Upowszechnianie Praw Rodziny i świadomego rodzicielstwa oraz propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego.
13. Propagowanie i wspieranie działań służących integracji rodziców małych dzieci, osób samotnie wychowujących dzieci, rodzin wielodzietnych, rodzin z problemem niepełnosprawności oraz osób samotnych i starszych.
14. Promowanie wartościowych dokonań twórczych oraz osób i instytucji działających w obszarze integracji międzypokoleniowej lokalnych społeczności i na rzecz prawidłowego rozwoju fizycznego i psychospołecznego dzieci i młodzieży.

§5

 1. Stworzenie, prowadzenie i rozbudowywanie interaktywnej strony internetowej zawierającej opisy gier podwórkowych oraz innych form spędzania wolnego czasu, działającej na zasadzie wolnej encyklopedii.
 2. Wymianę doświadczeń, konsultacje merytoryczne oraz tworzenie i rozpowszechnianie programów autorskich z zakresu kreatywnego i efektywnego spędzania wolnego czasu, służących wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży oraz zacieśnianiu współpracy międzypokoleniowej i międzynarodowej.
 3. Animację sportowo-kulturalną, w tym: organizowanie i udział w imprezach (sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych, edukacyjno-wychowawczych i integracyjnych), obozach wypoczynkowych, wymianach międzynarodowych oraz inne działania twórcze.
 4. Działalność edukacyjno-wychowawczą: szkolenia, warsztaty, doradztwo, coaching, kursy, zajęcia tematyczne, spotkania, wykłady, prelekcje, pogadanki, dyskusje i inne.
 5. Organizację i udział w akcjach oraz kampaniach społecznych, targach, wystawach, seminariach, konferencjach, zjazdach tematycznych, plenerach, festiwalach, jarmarkach, pokazach, aukcjach oraz innych wydarzeniach o charakterze masowym i niemasowym, zarówno w kraju jak i za granicą.
 6. Pozyskiwanie funduszy na realizację projektów własnych oraz innych (ze szczególnym uwzględnieniem mających oddolny, społeczny charakter) związanych z celami Fundacji oraz niezbędne materiały i sprzęt.
 7. Współpracę z innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, rozwoju i integracji lokalnych społeczności, przeciwdziałania patologiom społecznym oraz współpracy międzypokoleniowej i międzynarodowej.
 8. Wspieranie placówek o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, wychowawczym i sportowym oraz współpracę z innymi podmiotami (osoby fizyczne, organizacje, instytucje) o podobnych celach.
 9. Współpracę z mediami publicznymi i komercyjnymi w zakresie działań zmierzających do realizacji celów Fundacji.
 10. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem naukowym i gospodarczym oraz innymi organizacjami, instytucjami i osobami o celach zbieżnych z celami Fundacji.
 11. Organizację i promocję wolontariatu oraz tworzenie warunków do odbywania praktyk, staży oraz prac interwencyjnych w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji.
 12. Działalność dobroczynną i charytatywną.
 13. Prowadzenie działalności naukowej i badawczej.
 14. Publikację wydawnictw specjalistycznych oraz materiałów promocyjnych związanych z celami Fundacji.
 15. Organizowanie konkursów, przyznawanie nagród i stypendiów w zakresie celów statutowych Fundacji.
 16. Promowanie osób i miejsc przyjaznych rodzinie oraz inicjatyw propagujących aktywne spędzanie wolnego czasu i integrację społeczną.
 17. Przyznawanie certyfikatów i wyróżnień osobom, miejscom i instytucjom propagującym aktywną rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 18. Tworzenie na terenie Polski oraz innych państw formalnych (przedstawicielstwa i oddziały) i nieformalnych (kluby, koła) grup animatorów czasu wolnego, realizujących cele Fundacji oraz prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej i doradczej w zakresie ich zakładania i prowadzenia.

§6

Fundacja realizuje swoje cele w formie nieodpłatnej i odpłatnej działalności  pożytku publicznego.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§7

Majątek Fundacji tworzy fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąca złotych), notebook Lenovo IdeaPad S210 Touch o wartości 1449 zł oraz inne składniki majątkowe pozyskane w czasie działalności Fundacji.

§8

Majątek Fundacji pochodzi z:

 1. Funduszu założycielskiego,
 2. Darowizn, zapisów, spadków krajowych i zagranicznych,
 3. Dotacji, subwencji, grantów, od sponsorów,
 4. Dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
 5. Odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 6. Dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,
 7. Dywidend i zysków z akcji i udziałów oraz papierów wartościowych,  posiadanych przez Fundację,
 8. Odsetek i depozytów bankowych,
 9. Dochodów z tytułu udziału Fundacji w spółkach,
 10. Dochodów z majątku własnego.

§9

 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 2. Dochody pochodzące z subwencji darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów statutowych Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 3. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 4. Fundacja może odmówić przyjęcia darowizny bez podawania przyczyny.
 5. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

Rozdział IV

Działalność gospodarcza

§10

 1. Dla zapewnienia bytu Fundacji, w tym realizacji jej celów statutowych, Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, działalność gospodarczą.
 2. Całość uzyskiwanych dochodów z działalności gospodarczej przeznaczona jest na cele statutowe.
 3. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

§11

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie:

18.13.Z  Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 18.14.Z  Introligatorstwo i podobne usługi 22.29.Z  Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 23.41.Z  Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych 32.40.Z  Produkcja gier i zabawek 43.33.Z  Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.34.Z  Malowanie i szklenie 47.11.Z  Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.19.Z  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.21.Z  Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.24.Z  Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.59.Z  Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.61.Z  Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.62.Z  Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.63.Z  Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.64.Z  Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.71.Z  Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.74.Z  Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.75.Z  Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z  Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.79.Z  Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.81.Z  Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach 47.82.Z  Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach 47.89.Z  Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 47.91.Z  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.99.Z  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 53.20.Z  Pozostała działalność pocztowa i kurierska 55.20.Z  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.30.Z  Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe 56.10.A  Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10.B  Ruchome placówki gastronomiczne 58.11.Z  Wydawanie książek 58.13.Z  Wydawanie gazet 58.14.Z  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.19.Z  Pozostała działalność wydawnicza 58.21.Z  Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 58.29.Z  Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 70.21.Z  Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.22.Z  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 72.20.Z  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 73.11.Z  Działalność agencji reklamowych 73.20.Z  Badanie rynku i opinii publicznej 74.10.Z  Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.20.Z  Działalność fotograficzna 74.30.Z  Działalność związana z tłumaczeniami 74.90.Z  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 77.21.Z  Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 77.22.Z  Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. 77.29.Z  Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 77.39.Z  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.40.Z  Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 79.11.B  Działalność pośredników turystycznych 79.12.Z  Działalność organizatorów turystyki 79.90.B  Działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.C  Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.19.Z  Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura 82.30.Z  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 85.51.Z  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.52.Z  Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.59.A  Nauka języków obcych 85.59.B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.60.Z  Działalność wspomagająca edukację 86.90.A  Działalność fizjoterapeutyczna 88.10.Z  Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 88.91.Z  Opieka dzienna nad dziećmi 88.99.Z  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 90.01.Z  Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.02.Z  Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.03.Z  Artystyczna i literacka działalność twórcza 90.04.Z  Działalność obiektów kulturalnych 93.21.Z  Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki 93.29.Z  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 2. Podjęcie przez Fundację działalności gospodarczej nie przewidzianej w statucie wymaga uprzedniej zmiany statutu. Zmiana statutu Fundacji wymaga wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§12

 1. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć wyodrębnione organizacyjnie i finansowo podmioty gospodarcze.
 2. Podmioty gospodarcze są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi Fundacji.
 3. Kierownika podmiotu gospodarczego powołuje Zarząd Fundacji i jest on kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
 4. Zakres działania podmiotu gospodarczego oraz zakres uprawnień i obowiązków osób kierujących podmiotem określa Zarząd Fundacji.

Rozdział IV

Władze Fundacji

§13

 1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.
 2. Zarząd składa się nie mniej niż z 2 osób (w tym Prezesa i jednego do dwóch Wiceprezesów) i zostaje powołany na czas nieokreślony.
 3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji lub z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub innego stosunku prawnego, przy czym osoba, która działa w charakterze członka zarządu fundacji, nie może być jednocześnie drugą stroną czynności prawnej.
 4. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator.
 5. Fundator wskazuje, kto będzie pełnić funkcje Prezesa i kierować pracami Zarządu, przy czym może on także wskazać sam siebie na pełnienie tej funkcji.
 6. Decyzję o powołaniu nowych członków Zarządu podejmuje istniejący Zarząd jednomyślnie.
 7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa, a w przypadku rezygnacji Prezesa na ręce innego członka Zarządu, b) Śmierci, c) Odwoływania, w szczególności w przypadku działania na szkodę Fundacji, działania w sprzeczności ze Statutem, przepisami prawa bądź aktami wewnętrznymi, nie brania udziału w pracach Zarządu przez 6 miesięcy, utraty praw obywatelskich lub ich ograniczenia na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub w innych uzasadnionych przypadkach. 8. Decyzja o odwołaniu członka Zarządu podejmowana jest przez Zarząd jednomyślnie, przy czym w głosowaniu nie bierze udziału odwoływany członek Zarządu. 9. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Zarządzie wszystkich członków, odchodzący Zarząd zobowiązany jest do powołania nowego Zarządu.

§14

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:

a) Zarządzanie Fundacją, w tym sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, b) Realizacja celów statutowych, c) Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, organizację wolontariatu i angażowanie wolontariuszy, d) Zarządzanie finansami Fundacji, w tym sporządzanie sprawozdania finansowego i dbałość o płynność finansową, e) Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, f) Sporządzanie planów pracy i budżetu, g) Rozliczanie działalności Fundacji przed właściwymi urzędami i instytucjami, h) Powoływanie oddziałów, zakładów filii i przedstawicielstw Fundacji, i) Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych. 3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. 4. Prezes Zarządu może udzielić innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącą działalności Fundacji, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju. 5. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 20 000 zł wymagany jest podpis Prezesa i Członka Zarządu działających łącznie.

§15

 1. Posiedzenie Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuję Prezes, przesyłając informację o spotkaniu do wszystkich członków Zarządu pocztą elektroniczną, co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. Dopuszcza się, za zgodą wszystkich członków Zarządu, przeprowadzenie spotkania w krótszym terminie bądź powiadomienie o spotkaniu w inny sposób.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy czym ważności uchwały wymagana jest Prezesa Zarządu Fundacji. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 5. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd Fundacji może podejmować uchwały także bez zwoływania posiedzenia (korespondencyjnie, drogą elektroniczną), jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji mają zapewnioną możliwość oddania głosu i wyrazili zgodę na taki sposób podejmowania decyzji.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§16

 1. Zmian w Statucie dokonuje Zarząd Fundacji.
 2. Zmiany w Statucie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskich.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§17

 1. Fundacja może się połączyć z inna fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje uchwałą Zarząd.

§18

 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd, wyznaczając likwidatora. Likwidator może zostać wyznaczony spośród członków Zarządu.
 2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji likwidator przekazuje organizacjom realizującym cele zbieżne z celami statutowymi Fundacji.
 3. O likwidacji Fundacji likwidator zawiadamia właściwego ministra.

Lublin, 01.08.2014 r.

Close Menu